หลักสูตรมาตรฐาน
            โรงเรียนจัดหลักสูตรการสอนโดยเป็นเน้นการเตรียมความพร้อม มุ่งให้เด็กได้รับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่
- ด้านสติปัญญา
– ด้านอารมณ์ จิตใจ
- ด้านสังคม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านร่างกาย
ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญที่เด็ก ๆ ควรได้รับการปลูกฝังเพื่อการพัฒนาด้านจิตใจอย่างเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสอดแทรกทักษะทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อในระดับประถมต่อไป

Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.