โรงเรียนของเรา
            โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดย นางกอบกุล แสงบรรเจิดศิลป์
ซึ่งมีความตั้งมั่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัยอนุบาลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เน้นการเลี้ยงดูแบบอบอุ่นและใกล้ชิด
ให้เด็กๆมีความรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัว เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะเด็กนักเรียนวัยอนุบาล ตั้งแต่ อายุ 2 - 6 ขวบ

ปรัชญาโรงเรียน
" ร่าเริงแจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนสติปัญญา "
สร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่อนาคตที่สดใส
การเรียนการสอนที่ถูกต้องจะนำพาให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งถูกต้อง
การให้ความอบอุ่นดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด จะทำให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม เป็นเด็กดีต่อไปในอนาคต
Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.