คนเก่งปีนี้
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับพี่อนุบาล 3 ที่สอบเข้าศึกษาต่อ ป.1

  ด.ญ. ปาณิสรา นลรัตนิน
  น้องแพร
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2555

  ด.ช. ปุญญาพัฒน์ พุ่มมณี
  น้องกีต้าร์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2555

  ด.ญ. ณัทภัค ทัศนธารากร
  น้องเจด้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2555

  ด.ญ. กรีรัตยา เกิดภัคดีสินสุข
  น้องกิม กิม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2555

  ด.ช. ภูรินท์ รัตนไพบูลย์พงศ์
  น้องภู
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2555

  ด.ญ. กัญญาณัฐ แสงวิรุณ
  น้องโฟร์ท
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ปีการศึกษา 2555

  ด.ญ.ปภาวรินทร์ เมฆกระจาย
  น้องใบเตย
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ปีการศึกษา 2556

  ด.ญ. ชุติกาญจน์ สิงห์คำ
  น้องโฟกัส
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2556

  ด.ช.ปิยพงษ์ วิชางาม
  น้องม่อน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีการศึกษา 2558

  ด.ช.ธนกฤต วลีเจริญพงษ์
  น้องฮาร์ท
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2558

  ด.ญ.เมธาวี ธีระวุฒิวิสัย
  น้องกรีน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (แผนก EP ) ปีการศึกษา 2559

  ด.ญ.ชลรวี ชลายนเดชะ
  น้องอัยมี่
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ปีการศึกษา 2559

  ด.ช.ณัฐพงษ์ฺ ทองสิทธิ์
  น้องทีด้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนกEP) ปีการศึกษา 2559

  ด.ญ.พิชญ์สินี คำชาติ
  น้องมินท์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559

  ด.ช.ปรวิทย์ นาคะพัฒนกุล
  น้องกาก้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559

  ด.ญ.ธนันภรณ์ สืบสา
  น้องพอมแพม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP) ปีการศึกษา 2561

  ด.ญ.กฤตชญา เอื้อจรุงเดช
  น้องข้าวหอม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP) ปีการศึกษา 2561

  ด.ญ.บุญญิสา วันเสาร์
  น้องเดล
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2561

  ด.ญ.รวิสรา ไทยนิยม
  น้องพรีม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2561

  ด.ช.บัญญพนต์ เลิศฤทธา
  น้องปราชญ์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2561

  ด.ช.ปัญญา เครือณรงค์
  ไอซ์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2561

  ด.ช.วัชรปริญญ์ ไววิ่งรบ
  ปังปอนด์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP) ปีการศึกษา 2562

  ด.ช.พบธรรม ทองประไพ
  เคน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP) ปีการศึกษา 2562

  ด.ช.แทนไท ธรรมศิริ
  แทน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ปีการศึกษา 2562

  ด.ช.อิทธิกร ทับทิมทอง
  โฟโต้
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ปีการศึกษา 2562

  ด.ญ.นัทธ์ชลันทร ฤกษ์อภิสิทธิ์
  มินมิน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ญ.พิมพ์นิภา ธิติปราการวงศ์
  อลิส
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ญ.พรชนก สมปักษ์
  ปาย
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.ณัฐภูมินทร์ สาแก้ว
  ปีหนึ่ง
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.ธีทัต กำปั่นทอง
  เก้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.วุฒิภัทร ว่องไว
  เต้น
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.กรรณภัทช สอนสำแดง
  มาร์ติน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.ภัทรโชค เกียรติวัชรชัย
  โชกุน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS) ปีการศึกษา 2563

  ด.ช.แทนคุณ ธรรมศิริ
  คุณ
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ปีการศึกษา 2563
Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.