คนเก่งปีนี้
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับพี่อนุบาล 3 ที่สอบเข้าศึกษาต่อ ป.1

  ด.ญ. ปาณิสรา นลรัตนิน
  น้องแพร
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์

  ด.ช. ปุญญาพัฒน์ พุ่มมณี
  น้องกีต้าร์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

  ด.ญ. ณัทภัค ทัศนธารากร
  น้องเจด้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

  ด.ญ. กรีรัตยา เกิดภัคดีสินสุข
  น้องกิม กิม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ

  ด.ช. ภูรินท์ รัตนไพบูลย์พงศ์
  น้องภู
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ

  ด.ญ. กัญญาณัฐ แสงวิรุณ
  น้องโฟร์ท
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา

  ด.ญ.ปภาวรินทร์ เมฆกระจาย
  น้องใบเตย
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

  ด.ญ. ชุติกาญจน์ สิงห์คำ
  น้องโฟกัส
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

  ด.ช.ปิยพงษ์ วิชางาม
  น้องม่อน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

  ด.ช.ธนกฤต วลีเจริญพงษ์
  น้องฮาร์ท
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จฯ

  ด.ญ.เมธาวี ธีระวุฒิวิสัย
  น้องกรีน
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (แผนก EP )

  ด.ญ.ชลรวี ชลายนเดชะ
  น้องอัยมี่
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

  ด.ช.ณัฐพงษ์ฺ ทองสิทธิ์
  น้องทีด้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนกEP)

  ด.ญ.พิชญ์สินี คำชาติ
  น้องมินท์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ด.ช.ปรวิทย์ นาคะพัฒนกุล
  น้องกาก้า
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ด.ญ.ธนันภรณ์ สืบสา
  น้องพอมแพม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP)

  ด.ญ.กฤตชญา เอื้อจรุงเดช
  น้องข้าวหอม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (แผนก IEP)

  ด.ญ.บุญญิสา วันเสาร์
  น้องเดล
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS)

  ด.ญ.รวิสรา ไทยนิยม
  น้องพรีม
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS)

  ด.ช.บัญญพนต์ เลิศฤทธา
  น้องปราชญ์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS)

  ด.ช.ปัญญา เครือณรงค์
  ไอซ์
  สอบเข้า ป.1 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (แผนก EIS)
Copy right © 2012 Prasertsilp Kindergarten All rights reserved.